TURSKI JEZIK, LEKCIJE, GRAMATIKA, IZGOVOR, ALFABET, RIJEČI ...

ONLINE UČENJE NA JEDNOM MJESTU I TO SVE BESPLATNO


petak, 16. studenoga 2012.

Lekcija 4 - Spojeni suglasnici

Neke sam već spomenuo,ali ovde ću ih sve napisati zbog preglednosti.
A) Sufiks İ(i I,U,Ü)
Sufiks İ služi za građenje objekta u turskom jeziku,kao akuzativ kod nas,kada gradimo dodajemo sufiks za građenje objekta na reč koja završava vokalom,između reči i sufiksa ide spojni suglasnik Y.
Primer:
arab+ı sat -->araba+y+ı sat--->arabayı sat! -prodati auto (satmak-prodati)
yazı+ı oku --> yazı+y+ı oku--->yazıyı oku! - pročitaj tekst(okumak-čitati,pročitati; yazı-tekst)
Ako se sufiks İ(i I,U,Ü) koristi kao pripadnost neke treće osobe(njegovo,njeno),a reč se završava samoglasnikom,između sufiksa i reči ide spojni suglasnik S.
araba+ı--> araba+s+ı--->arabası (njegov,njen auto)
para+ı--> para+s+ı ---> parası (njegov,njen novac)
kedi+i--> kedi+s+i ---> kedisi (njegova,njena mačka)
JEDINI izuzetak je za reč SU-voda.
su+u-->su+y+u --suyu (njegova,njena voda)
Samo za vodu se umesto S koristi Y.
B)Sufiks -e/a.(direktni sufiks ,daje značenje KA,PREMA) ili značenje KOME,ČEMU.
Kada se sufiks -e doda na reč sa vokalom,između reči i sufiksa ide sastavi suglasnik Y.
araba+a-->araba+y+a -->arabaya((ka,prema) autu)
konu+a-->konu+y+a --> konuya ((ka ,prema) temi,predmetu)
pencere+e -->pencere+y+e --> pencereye ((ka,prema prozoru)
C)Sufiks in,ın,un,ün ( genitivno značenje,npr Bahar'ın(Baharin),Bahar je žensko,tursko ime)
Kada se ovaj sufiks doda na reč koja završava sa vokalom,između ide spojni suglasnik N.
araba+ın--->araba+n+ın--->arabanın (autov)
konu+un--->konu+n+un--->konunun (predmetov)
pencere+in--->pencere+n+in--->pencerenin (prozorov)
Kada dodajete sufikse za ostala lica,npr moj auto,tvoj auto,naš auto,onda između NE IDE spojni vokal N,veće se gubi prvi samoglasnik sufiksa,npr:
araba+ım-->araba+m--->arabam (moj auto)
kedi+in -->kedi+n--->kedin(tvoja mačka)
para+ınız--->para+nız--->paranız(vaš novac)
pencere+im--->pencere+m--->pencerem(moj prozor)
D)Sufiks -le/la (značenje,(SA),KIME/ČIME , kao kod nas INSTRUMENTAL)
Sufiksi za instrumental su LA i LE ,a drugi način je i sa İLE,koja stoji odvojeno od reči,uglavnom posle reči.
LA ---> A,I,O,U (poslednji samoglasnik u reči)
LE ---> E,İ,Ö,Ü (poslednji samoglasnik u reči)
Kada LA i LE dodajemo na reč koja se završava vokalom,između ide spojni vokal Y)
araba+la git -->araba+y+la git --> arabayla git (idi autom)
kedi+le oyna -->kedi+y+le oyna -->kediyle oyna(igraj se sa mačkom)
gemi+le gel -->gemi+y+le gel -->gemiyle gel(dođi brodom)
E)Sufiks -DE/DA (označava lokaciju predmeta ili živog bića)
Sufiks -DEN/DAN(odakle,iz koga čega,ABLATIV)
Kada se sufiksi DE/DA i DEN/DAN dodaju na reč kao jedini,tj. prvi sufiksi,tada nema spojnih vokala. Međutim,kada se DE/DA i DEN/DAN dodaju na reč koja već ima sufikse,onda između već sufiksovane reči i DE,DEN dolazi spojni suglasnik N.
araba+da -->arabada (u autu)
kedi+den-->kediden(od mačke)
araba+sı+da-->araba+sı+N+da-->arabasında(u njegovom autu)
gemi+leri+den-->gemi+leri+N+den-->gemilerinden(od njihovog broda)..
Šta nije jasno,pitajte.. :))
25 LIKE i nastavljam !!!! :)

-Ömer
Preuzeto sa: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492845510739195&id=486241768066236

Nema komentara: