TURSKI JEZIK, LEKCIJE, GRAMATIKA, IZGOVOR, ALFABET, RIJEČI ...

ONLINE UČENJE NA JEDNOM MJESTU I TO SVE BESPLATNO


petak, 16. studenoga 2012.

Lekcija 5 - Suglasnička skladnost

Postoje 2 različita slučaja suglasničke skladnosti:
1)Ako se poslednji suglasnik glavne reči menja i
2)Ako se menja prvi suglasnik sufiksa.
Nevolju prave suglasnici: P,Ç,T i K.
SLUČAJ A- Mutacija reči.
Dva uslova moraju biti zadovoljena za mutaciju reči:
1)Imate reč koja se završava sa P,Ç,T ili K.
2)Želite da dodate na ovu reč sufiks koji počinje vokalom(samoglasnikom)
Ako reč ima samo jedan slog,kao reč saç(kosa),bezbedni ste.
Tada se obično ne dešavaju nikakve promene.
Saç+ı -->saçı(njegova kosa)
Sap-a -->sapa(dršci)
Ipak,ako reč ima više od jednog sloga u reči,suglasnici se obično menjaju.
* P postaje B
* Ç postaje C
* T postaje D
* K postaje Ğ
Evo par primera:
*ağaç+a-->ağaca((ka,prema,ili bez predloga) drvetu)
*şarap+ın-->şarabın(vinski)
*kâğıt+a-->kağıda(papiru)
*geyik+e-->geyiğe(jelenu)
Evo jedan izuzetak:
*saat+ın-->saatın(satov)
SLUČAJ B-Mutacija sufiksa
Dva uslova moraju biti zadovoljena za mutaciju sufiksa:
1)Imate reč koja se završava sa P,Ç,T,K,F,H,S,Ş.
2)Želite da dodate na ovu reč sufiks koji počinje C ili D.
Primeri:
Leh-Poljak
Leh+ce-->Lehçe(poljski(jezik))
Türk-->Turčin
Türl+ce-->Türkçe(turski(jezik))
Sırp-Srbin
Sırp+ca-->Sırpça(srpski(jezik))
Yap-Osnova glagola yapmak-uraditi/raditi
DI,Dİ,DÜ,DU - Nastavak za perfekat za 3. lice jednine.
Yap+dı-->yaptı(uradio je)
Dakle kada se C ili D nađu iza P,Ç,T,K,F,H,S ili Ş:
*C prelazi u Ç
*D prelazi u T.
Preuzeto sa:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=499230196767393&id=486241768066236

Nema komentara: