TURSKI JEZIK, LEKCIJE, GRAMATIKA, IZGOVOR, ALFABET, RIJEČI ...

ONLINE UČENJE NA JEDNOM MJESTU I TO SVE BESPLATNO


petak, 16. studenoga 2012.

Super priručnik turskog DOWNLOAD

Za brzo snalaženje u situacijama kada vam turski treba , te da bi i potpuni početnici mogli da se sporuzumiju u Turskoj napravili smo priručnik na kojem se nalaze osnove za konverzaciju, brojeve, gramatiku, alfabet i slično.
Priručnik je samo na dvije stranice koje možete isprintati dvostranoi tako vam bude samo jedan list.
Najbolji kratki priručnik turskog jezika možete skinuti ovdje: http://www.mediafire.com/view/?2axyiie3q5rwypm

UPDATE: Izašao je novi besplatni priručnik turskog jezika, možete ga pogledati ovdje:http://ucenjeturskog.blogspot.com/2012/12/novi-besplatni-turski-prirucnik.html

Lekcija 8 - Glagoli, i padeži koji im odgovaraju

NOMINATIV- Kada nekoga zovete,naprimer hej Omere,u turskom jeziku ne dolazi do promene,već ostaje isto ime..
Bilo bi:
Hey,Ömer!
AKUZATIV: Uvek imaju značenje objekta. KOGA,ŠTA
açmak-otvoriti
Otvorio sam vrata.
Kapıyı açtım.
çağrımak-pozvati(na telefonu)
Kızımı çağrıdım.
Kız-devojka,kızım-ćerka
yemek-jesti(tkđ znači i hrana)
Jeo sam(hranu).
Yemeği yedim.
DATIV- KOME,ČEMU
gitmek-ići,otići
Idem kući.
Eve gidiyorum.
söylemek,demek-reći
Rekao sam nešto tom čoveku.
O adama birşey söyledim.
vermek-dati
Dao sam nešto tom čoveku.
O adama birşey verdim.
LOKATIV: U,NA,O,PO KOME,ČEMU?
živeti-yaşamak
Ja živim u Srbiji.
Ben Sırbistan'da yaşıyorum.
biti-olmak
Nikada nisam bio u Turskoj.
Ben Türkiye'de hiç olmadım.
Ja sam u školi.
Ben okuldayım.
OKUL+DA(sufiks za lokativ)+Y(spojni suglasnik)+IM(glagol BITI)
Ovde sam.
Buradayım.
ABLATIV-IZ,OD KOGA,ČEGA?
doći-gelmek
Došao sam iz škole.
Okuldan geldim.
almak-dobiti,uzeti,kupiti
Dobio sam olovku od tebe.
Senden bir kalem aldım.
GENITIV-Ima samo prisvojno značenje,ne koristi se kao kod nas,nema deono značenje :)
INSTRUMENTAL-S KIM,ČIM?
Bio sam sa njom.
1)O ile oldum.
2)Onunla oldum.
U Ankaru ću ići vozom.
Ankara'ya trenle gideceğim.
Stariji čovek oženio se mladom ženom.
Yaşlı bir adam genç bir kadınLA evlendi.
To je bila lekcija 8,nadam se da je sve jasno. :) Ako nešto nije,slobodno pitajte... :)

-Ömer
Preuzeto sa:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=505461312810948&id=486241768066236

Lekcija 7 - Pokazne zamjenice

ovo - bu
ono - şu (npr: ono dete)
to - o
ovi - bunlar
oni - şunlar (oni kao npr: Oni ljudi)
ti - onlar (onlar može da znači i ONI,ali kao zamenica,ne kao pokazna zamenica)
Evo primera: knjiga-kitap
Bu bir kitap. - Ovo je knjiga.
Şu bir kitap. - Ono je knjiga.
O bir kitap. - To je kniga.
Bunlar kitaplar. - Ovo su knjige.
Şunlar kitaplar. - Ono su knjige.
Onlar kitaplar. - To su knjige.
PRISVOJNE ZAMENICE(Njih smo već spominjali i pisali,ali ovde ću opet pisati o tome,i još nešto novo ćemo naučiti ;) )
Moj - Ben+im --> Moja imenica - Benim imenica + im/ım/um/üm ( zavisi naravno od vokalne harmonije)
Tvoj - Sen+in --> Tvoja imenica - Senin imenica+in/ın/un/ün
Njegov/njena - O+n+un --> Njegova/njena imenica --> Onun imenica+i/ı/u/ü
Naš - Biz+im --> Naša imenica --> Bizim imenica+imiz/ımız/umuz/ümüz
Vaš - Siz+in --> Vaša imenica --> Sizin imenica+iniz/ınız/unuz/ünüz
Njihov - Onlar+ın --> Njihova imenica - Onların imenica+ları/leri
ZAPAMTITE DA GRADITE SINTAGME TIPA: MOJA KUĆA,SUFIKSUJETE OBE REČI : BEN+İM(moja) i EV+İM !!
Obe reči koristite kada želite da naglasite da je to npr: MOJA kuća.
Moja kuća se može reći i samo ovako: evim... npr:
Idi kući- Evine git.(ili idi svojoj kući)
Moja kuća --> ben+im ev+im --> evim
Tvoja kuća --> sen+in ev+in --> evin
Njegova/njena kuća --> o+n+un ev+i --> onun evi --> evi
Naša kuća -- > biz+im ev+imiz --> evimiz
Vaša kuća --> siz+in ev+iniz --> eviniz
Njihova kuća --> onlar+ın ev+leri --> evleri
POKAZNE PRISVOJNE ZAMENICE:
od ovoga - bunun (označava da neka stvar pripada reči OVO: npr: jabuka od ovog čoveka)
od onoga - şunun
od toga - onun
od ovih - bunların
od onih - şunların
od tih - onların
Bunun evi - Kuća od ovoga.
Şunun evi - Kuća od onoga.
Onun evi - Kuća od toga.
Bunların evleri - Kuća od ovih.
Şunların evleri - Kuća od onih.
Onların evleri. - Kuća od tih.
Soba od kuće(kućna soba) - Evin odası.
Mačkina hrana - Kedinin yemeği.
POVRATNE ZAMENICE( SEBE,SE - U SRPSKOM,kao MYSELF,YOURSELF itd. u engleskom jeziku)
1.jd.sebe --> kendi+im -->kendim
2.jd.sebe --> kendi+in -->kendin
3.jd.sebe --> kendi+si -->kendisi
1.mn.sebe --> kendi+imiz -->kendimiz
2.mn.sebe --> kendi+iniz -->kendiniz
3.mn.sebe --> kendi +leri -->kendileri
Npr:
Ja sam se(sebe) ubio. - Kendimi öldürdüm ( Kendim+i - nastavk za akuzativ je I,İ,U,Ü; ubio sam KOGA/ŠTA - sebe)
Ti si se(sebe) ubio. - Kendini öldürdün.
On/ona se ubio - Kendisiyi öldürdü. ( kendi+si+y+i ,između ide spojni suglasnik Y,koristimo ga kada sufiks dodajemo na reč koja završava samoglasnikom)
Mi smo se ubili - Biz kendimizi öldürdük.
Vi ste se ubili - Siz kendiniz öldürdünüz.
Oni su se ubili - Onlar kendileriyi öldürdüler.

-Ömer
Preuzeto sa: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=502214896468923&id=486241768066236

Lekcija 6 - Lične zamjenice

Ja-Ben,Ti-Sen,On,ona,ono-O,Mi-Biz.Vi-Siz,Oni,one,onâ-Onlar
Kada želite da gradite rečenica tipa:
Ja sam ,pa neki pridev,na primer lep.
Dodajete lične sufikse na pridev.
Ja sam pridev+im/ım/um/üm (zavisi od vokalne harmonije 2)
Ti si pridev+sin,sın,sun,sün (- || -)
On je pridev.(Bez sufiksa)
Mi smo pridev+iz/ız/uz/üz. (- || -)
Vi ste pridev+siniz/sınız/sunuz/sünüz. (- || -)
Oni su pridev+ler/lar(zavisi od 1. vokalne harmonije)
Evo primera: GÜZEL-LEP/A/O
Ja sam lep-Ben güzel+im --> (Ben)* güzelim.
Ti si lep- Sen güzel+sin --> Güzelsin.
On,ona,ono je lep,a,o - O güzel. - Güzel.
Mi smo lepi - Biz güzel+iz --> Güzeliz.
Vi ste lepi - Siz güzel+siniz --> Güzelsiniz.
Oni su lepi - Onlar güzel+ler --> Güzeller.
KÖTÜ- LOŠ
Ja sam loš(e) - Ben kötü+y+üm -- > Kötüyüm. (Ovde naravno ide spojni suglasnik Y)
Ti si loše - Sen kötü+sün --> Kötüsün.
On,ona,ono je loše. - O kötü --> Kötü.
Mi smo loše. - Biz kötü+y+üz -- > Kötüyüz. ( takođe kao za BEN)
Vi ste loše. - Siz kötü+sünüz --> Kötüsünüz.
Oni su loše - Onlar kötü+ler --> Kötüler.
Ovo je takođe bitno i za građenje sadašnjeg vremena(kao present continuous u engleskom),ali o tome ćemo u narednim lekcijama.
Za 3.lice jednine imenica,koristi se kao 3.l.jednine zamenica(O)
Marzena je lepa. -> Marzena güzel.
Marzena je veoma lepa. -> Marzena çok güzel.

* Kada kažete ''Lep,a sam'' dovoljno je reći Güzelim,podrazumeva se da to kažete za sebe. :)

-Ömer
Preuzeto sa: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=501765529847193&id=486241768066236

Lekcija 5 - Suglasnička skladnost

Postoje 2 različita slučaja suglasničke skladnosti:
1)Ako se poslednji suglasnik glavne reči menja i
2)Ako se menja prvi suglasnik sufiksa.
Nevolju prave suglasnici: P,Ç,T i K.
SLUČAJ A- Mutacija reči.
Dva uslova moraju biti zadovoljena za mutaciju reči:
1)Imate reč koja se završava sa P,Ç,T ili K.
2)Želite da dodate na ovu reč sufiks koji počinje vokalom(samoglasnikom)
Ako reč ima samo jedan slog,kao reč saç(kosa),bezbedni ste.
Tada se obično ne dešavaju nikakve promene.
Saç+ı -->saçı(njegova kosa)
Sap-a -->sapa(dršci)
Ipak,ako reč ima više od jednog sloga u reči,suglasnici se obično menjaju.
* P postaje B
* Ç postaje C
* T postaje D
* K postaje Ğ
Evo par primera:
*ağaç+a-->ağaca((ka,prema,ili bez predloga) drvetu)
*şarap+ın-->şarabın(vinski)
*kâğıt+a-->kağıda(papiru)
*geyik+e-->geyiğe(jelenu)
Evo jedan izuzetak:
*saat+ın-->saatın(satov)
SLUČAJ B-Mutacija sufiksa
Dva uslova moraju biti zadovoljena za mutaciju sufiksa:
1)Imate reč koja se završava sa P,Ç,T,K,F,H,S,Ş.
2)Želite da dodate na ovu reč sufiks koji počinje C ili D.
Primeri:
Leh-Poljak
Leh+ce-->Lehçe(poljski(jezik))
Türk-->Turčin
Türl+ce-->Türkçe(turski(jezik))
Sırp-Srbin
Sırp+ca-->Sırpça(srpski(jezik))
Yap-Osnova glagola yapmak-uraditi/raditi
DI,Dİ,DÜ,DU - Nastavak za perfekat za 3. lice jednine.
Yap+dı-->yaptı(uradio je)
Dakle kada se C ili D nađu iza P,Ç,T,K,F,H,S ili Ş:
*C prelazi u Ç
*D prelazi u T.
Preuzeto sa:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=499230196767393&id=486241768066236

Lekcija 4 - Spojeni suglasnici

Neke sam već spomenuo,ali ovde ću ih sve napisati zbog preglednosti.
A) Sufiks İ(i I,U,Ü)
Sufiks İ služi za građenje objekta u turskom jeziku,kao akuzativ kod nas,kada gradimo dodajemo sufiks za građenje objekta na reč koja završava vokalom,između reči i sufiksa ide spojni suglasnik Y.
Primer:
arab+ı sat -->araba+y+ı sat--->arabayı sat! -prodati auto (satmak-prodati)
yazı+ı oku --> yazı+y+ı oku--->yazıyı oku! - pročitaj tekst(okumak-čitati,pročitati; yazı-tekst)
Ako se sufiks İ(i I,U,Ü) koristi kao pripadnost neke treće osobe(njegovo,njeno),a reč se završava samoglasnikom,između sufiksa i reči ide spojni suglasnik S.
araba+ı--> araba+s+ı--->arabası (njegov,njen auto)
para+ı--> para+s+ı ---> parası (njegov,njen novac)
kedi+i--> kedi+s+i ---> kedisi (njegova,njena mačka)
JEDINI izuzetak je za reč SU-voda.
su+u-->su+y+u --suyu (njegova,njena voda)
Samo za vodu se umesto S koristi Y.
B)Sufiks -e/a.(direktni sufiks ,daje značenje KA,PREMA) ili značenje KOME,ČEMU.
Kada se sufiks -e doda na reč sa vokalom,između reči i sufiksa ide sastavi suglasnik Y.
araba+a-->araba+y+a -->arabaya((ka,prema) autu)
konu+a-->konu+y+a --> konuya ((ka ,prema) temi,predmetu)
pencere+e -->pencere+y+e --> pencereye ((ka,prema prozoru)
C)Sufiks in,ın,un,ün ( genitivno značenje,npr Bahar'ın(Baharin),Bahar je žensko,tursko ime)
Kada se ovaj sufiks doda na reč koja završava sa vokalom,između ide spojni suglasnik N.
araba+ın--->araba+n+ın--->arabanın (autov)
konu+un--->konu+n+un--->konunun (predmetov)
pencere+in--->pencere+n+in--->pencerenin (prozorov)
Kada dodajete sufikse za ostala lica,npr moj auto,tvoj auto,naš auto,onda između NE IDE spojni vokal N,veće se gubi prvi samoglasnik sufiksa,npr:
araba+ım-->araba+m--->arabam (moj auto)
kedi+in -->kedi+n--->kedin(tvoja mačka)
para+ınız--->para+nız--->paranız(vaš novac)
pencere+im--->pencere+m--->pencerem(moj prozor)
D)Sufiks -le/la (značenje,(SA),KIME/ČIME , kao kod nas INSTRUMENTAL)
Sufiksi za instrumental su LA i LE ,a drugi način je i sa İLE,koja stoji odvojeno od reči,uglavnom posle reči.
LA ---> A,I,O,U (poslednji samoglasnik u reči)
LE ---> E,İ,Ö,Ü (poslednji samoglasnik u reči)
Kada LA i LE dodajemo na reč koja se završava vokalom,između ide spojni vokal Y)
araba+la git -->araba+y+la git --> arabayla git (idi autom)
kedi+le oyna -->kedi+y+le oyna -->kediyle oyna(igraj se sa mačkom)
gemi+le gel -->gemi+y+le gel -->gemiyle gel(dođi brodom)
E)Sufiks -DE/DA (označava lokaciju predmeta ili živog bića)
Sufiks -DEN/DAN(odakle,iz koga čega,ABLATIV)
Kada se sufiksi DE/DA i DEN/DAN dodaju na reč kao jedini,tj. prvi sufiksi,tada nema spojnih vokala. Međutim,kada se DE/DA i DEN/DAN dodaju na reč koja već ima sufikse,onda između već sufiksovane reči i DE,DEN dolazi spojni suglasnik N.
araba+da -->arabada (u autu)
kedi+den-->kediden(od mačke)
araba+sı+da-->araba+sı+N+da-->arabasında(u njegovom autu)
gemi+leri+den-->gemi+leri+N+den-->gemilerinden(od njihovog broda)..
Šta nije jasno,pitajte.. :))
25 LIKE i nastavljam !!!! :)

-Ömer
Preuzeto sa: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492845510739195&id=486241768066236

Lekcija 3 - Padeži

U turskom padežni sistem je sličan kao u našem jeziku. Ima ukupno 6 padeža(nominativ,genitiv,dativ,akuzativ,lokativ i ablativ) kao i instrumental,koji se ne vodi kao padež u turskom jeziku,jer može da se gradi na 2 načina:sufiksovanjem , a može stajati i odvojeno od reči.
U turskom nema predloga,sve se gradi sufiksovanjem,gotovo SVE uopste u gramatici. :)
Bacite pogled na prethodnu lekciju,jer je kod građenja padeža jako bitna Vokalna Harmonija. :)
Sada ćemo obraditi svaki padež pojedinačno,a kroz njih ćemo menjati 2 reči: adam(čovek) i ev(kuća)

NOMINATIV:Ima isto značenje kao u srpskom jeziku. Nema sufiksa,već imenica ostaje u istom obliku,naravno. Adam i ev.

GENITIV:Ima prisvojno značenje,kao i u srpskom jeziku. Sufiksi su:
A,I(ako su ova slova poslednji vokali u reči) -->sufiks IN
E,İ -->sufiks İN
O,U -->sufiks UN
Ö,Ü -->sufiks ÜN
Dakle adam-> adamın(čovekov) i evin(kućni)

DATIV: Ima značenje (prema,ka) KOME,ČEMU?Sufiksi su A i E.
A,I,O,U (poslednji vokal u reči) --> sufiks A
E,İ,Ö,Ü (poslednji vokal u reči) --> sufiks E
Na primer:
Idem kući( ka čemu) --> Eve gidiyorum.
Idem školi(kod nas bismo rekli U ŠKOLU,ali u turskom nije tako,dakle kada koristite glagol IĆI(gitmek) uvek koristite DATIV) -->Okula gidiyorum.
Okul-škola
ADAMA, EVЕ.

AKUZATIV: Ima značenje OBJEKTA.. Sufiksi su U,Ü,I,İ.
A,I(ako su ova slova poslednji vokali u reči) -->sufiks I
E,İ -->sufiks İ
O,U -->sufiks U
Ö,Ü -->sufiks Ü
Na primer: VOLIM TE - SENİ SEVİYORUM :)
ADAMI,EVİ

LOKATIV: Ima značenje U,NA,O,PO KOME,ČEMU? Sufiksi su DE,DA,TE,TA.
A,I,O,U (poslednji vokal u reči) --> sufiks DA,TA
E,İ,Ö,Ü (poslednji vokal u reči) --> sufiks DE,TE.
E sad razlika izmedju DA,TA i razlika izmedju DE i TE.
TE,i TA se koriste kada je POSLEDNJE SLOVO,odnosno suglasnik u reči P,Ç,T,K,H,S,Ş,F. Tada dolazi do glasovne promene JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO ZVUČNOSTI, i D prelazi u T.
Na primer: knjiga-kitap,U knjizi - kitapTa.
ADAMDA,EVDE

ABLATIV:Ima značenje OD,IZ KOGA,ČEGA. Sufiksi su DAN,TAN,DEN,TEN.
A,I,O,U (poslednji vokal u reči) --> sufiks DAN,TAN
E,İ,Ö,Ü (poslednji vokal u reči) --> sufiks DEN,TEN.
E sad razlika izmedju DAN,TAN i razlika izmedju DEN i TEN.
TEN,i TAN se koriste kada je POSLEDNJE SLOVO,odnosno suglasnik u reči P,Ç,T,K,H,S,Ş,F. Tada dolazi do glasovne promene JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO ZVUČNOSTI, i D prelazi u T.
Od knjige- Kitaptan.
Evo još primera:
Došao sam IZ Beograda. -- Belgrad'dan geldim. ( Zapamtite da kada sufiksujete VLASTITU imenicu,izmedju sufiksa i reci ide apostrof )

Instrumental cemo raditi u sledecoj lekciji. :)

Kada sufiksujete reci koje ZAVRSAVAJU vokalom,onda izmedju pojedinih sufiksa i reci ide neki od spojnih suglasnika Y,N ili S.
O tome ce biti reci u sledecoj lekciji.
Nadam se da je sve jasno. :))

-Ömer
Preuzeto sa:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=489623757728037&id=486241768066236

Lekcija 2 - VOKALNA HARMONIJA

Ovo je jedna od najvažnijih i najtežih stvari u turskom jeziku koju morate da naučite.
U turskom jeziku postoji 8 samoglasnika(vokala) To su: A,E,O,U,I,Ö Ü,İ. Oni se dele u dve grupe:
MEKI: E,İ,Ö,Ü
TVRDI: A,I,O,U.
To je jako bitno,jer u turskom jeziku gotovo SVE se gradi dodavanjem sufiksa na reči.
Na primer,nastavci za infinitiv su MAK i MEK.
MAK će ići na reči čiji je POSLEDNJI vokal u reči TVRD vokal.
MEK će ići na reči čiji je POSLEDNJI vokal u reči MEK vokal.
Dakle kada su sufiksi tipa A,E(kad u sebi imaju ta slova) onda važi prva vokalna harmonija. A evo i druge. :)

Druga vrsta sufiksa su sufiksi sa U,Ü,I,İ..
A,I-----> I (Kada su u reči poslednji vokali ova 2 slova,ići će sufiks I,npr. sufiksi za reči MOJ su UM,IM,İM,ÜM. Ovde će ići sufiks IM,npr: takım(tim) , moj tim= (benim) takımım.
E,İ----->İ (İM npr..)
U,O-----> U(UM,naravno ima jos punoo primera,videcete kroz dalje lekcije)
Ü,Ö----->Ü(ÜM)
U turskom jeziku,kada nešto pitate,npr. neko vam kaže:
-Roma'ya gideceğim.( Ići ću u Rim,ovo Roma'ya ću vam objasniti kako se graditi u 3.lekciji. :) )
-Roma'ya mı? (U Rim?)
Morate obavezno da stavite upitnu rečcu. Postoje 4 vrste njih,to su: MI,Mİ,MU,MÜ..
Opet,koju ćete od njih da stavite zavisi od vokalne harmonije..
MI-----> A,I ( posl. vokal u reči ispred rečce)
Mİ-----> E,İ ( ev mi? = kuća?)
MU----->O,U(zor mu? - teško(komplikovano) ?)
MÜ----->Ü,Ö(kötü mü? - loše ? )
Zamenice su
JA-BEN MI-BİZ
TI-SEN VI-SİZ
ON,ONA,ONO- O ONI,ONE..-ONLAR
-PRISVOJNE ZAMENICE-
Ovde su sufiksi iz 2. vokalne harmonije,dakle U,I,İ,Ü,osim za 3. lice množine.
Moj- (Benim-nije obavezno stajati ispred reči) i IMENICA+UM/ÜM/IM/İM.
Tvoj- (Senin) i IMENICA+UN/ÜN/IN/İN
Njegov,njen,njegova,njena,itd..(Onun) i IMENICA+U/Ü/I/İ
Naš- (Bizim) i iMENiCA+UMUZ/ÜMÜZ/IMIZ/İMİZ
Vaš- (Sizin) i iMENiCA+UNUZ/ÜNÜZ/INIZ/İNİZ
Njihov,njihova.(Onların) i iMENiCA+LARI/LERİ
Kada dodajemo sufikse na 3. lice jednine .,a ta reč se završava već vokalom,kod prisvojnih zamenica između sufiksa i reči ide spojni suglasnik S. npr: BROD-Gemi, njegov brod- (onun) gemisi.
Kada dodajemo na ostala lica između ide spojni suglasnik Y. Ima još nekih izuzetaka,evo 2 važna pravila za sufiksovanje:
I- Ako su oba slova ( poslednje slovo u reči, i prvo slovo sufiksa) iz grupe İ,I,U,Ü,onda oba moraju biti isto slovo,pa nije bitno koji od njih će biti eliminisan. :)
II-Ali,ako je jedan iz grupe İ,I,U,Ü , a drugi A,E,O,Ö,onda se uglavnom eliminišu slova iz grupe İ,I,U,Ü. Nažalost i ovde ima manjih izuzetaka.
Prema tome,reč ARABA(Auto) ide ovako:
MOJ AUTO- Benim arabam.
Nadam se da je sve bilo jasno,ako nešto nije,slobodno pitajte.

-Ömer
Preuzeto sa:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=488942771129469&id=486241768066236

Lekcija 1 - Uvod u turski jezik, alfabet

U turskom jeziku koristi se latinica. Do 1929. koristilo se arapsko pismo,bilo je puno arapskih reči,ali nakon toga sledi reforma. Dakle 1929. ukida se arapsko pismo,a jezik kreće da se čisti od arapskih reči,i vraća sopstvene.
U turskom jeziku postoji 29 slova. Vlada pravilo kao i kod nas:Čita se kao što se piše. :)
Ovo su slova iz turskog alfabeta:
Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Iı, İi, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz..
Pošto se sva slova čitaju kao što se pišu,ja ću izdvojiti samo ona kojih nema kod nas(tj. drugačije se pišu,samo ponekih uopšte nema)
Cc- Slovo koje je mešavina srpskih Đ i DŽ. Na primer,u reči CAN(Duša) , čita se kao Đ,ali je to Đ malo tvrđe..
Çç-Slovo koja je mešavina srpskih Ć i Č. Na primer,u reči Çiçek(cveće) ili Çok(puno,veoma,jako,mnogo)
Ğğ-Slovo koje se u rečima ne čita,i služi da napravi razmak u reči,produžuje samoglasnik koji se nalazi pre njega... Na primer: SAĞOL(hvala) čita se kao saa-ol. :) ili DEĞİL(nije,ovo ću vam detaljnije objasniti u narednim lekcijama..) čita se kao dee(j)il,ovo J se slabo čuje,u suštini ne morate da ga izgovarate.:)
Iı- Čita se kao engleski prilog A ( a car) ili kao kada želite da kažete KRV,između K i R se pojavljuje neki glas,koji odgovaram ovom turskom glasu. Ovde se i veliko i malo slovo pišu BEZ tačkice. Na primer u reči: kapı(vrata)
İi-Potpuno odgovara srpskom Ii,stavio sam ga čisto da ne pomešate sa prethodnim slovom,ovde se i veliko i malo slovo pišu SA tačkom. Na primer u reči: Kedi(mačka)
Jj-Odgovara srpskom Žž,s tim što je malo mekše,na primer: Japonya(Japan).
Öö-Odgovara istom nemačkom slovu. Otvarate usta kao da želite da kažete O, ali su vam usta malo zatvorenija, a jezik vam ide ka nepcima. Na primer: Söylemek(Gl. REĆI)
Şş- Odgovara srpskom Š,ali je malo mekše. Na primer u reči Arkadaş(Prijatelj)
Üü-Opet,slovo odgovara istom nemačkom. Otvarate usta kao da želite da kažete u, ali su vam usta malo zatvorenija, a jezik vam ide ka nepcima. Na primer u reči kötü(loš)
Yy- Odgovara srpskom J. Na primer u reči Yok(Nema).
Nadam se da je sve jasno.. Ako nije slobodno pitajte u komentaru.. :)

-Ömer
Preuzeto sa: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=488113747879038&id=486241768066236

četvrtak, 15. studenoga 2012.

Množine u turskom jeziku

(ako je zadnji samoglasnik eiöü onda –ler, ako je aIou onda –lar)  
arkadaş (prijatelj) - arkadaşlar (prijatelji)
ev (kuća, dom) - evler (kuće, domovi)

Porodica, prijatelji


Erkek,Adam
čovjek, muškarac
Kadın
žena
Kız
djevojka
Çocuk
dijete
Oglan
dječak
Kız
kćer
Ogul
sin
Anne
majka
Baba
otac
Kardeş
polubrat
Kız kardeş
sestra
Erkek kardeş
Brat
Arkadaş
Prijatelj, kolega

Riječi i rečenice za snalaženje na javnim mjestima

--Odjeća
haljina- elbise čarape- çorap
suknja- etek prsten - halka
cipele- ayakkabı majica- tişört
pantalone-pantalon košulja- gömlek
ogrlica-kolye naušnice- küpe
policija-polis hitna pomoć-ambulans 

Do you speak English? İngilizce biliyormusunuz?
--Mjesta
Gdje je …? … nerede?
restoran? Restoran nerede?
hotel? Otel nerede?
soba za odmor? Tuvalet nerede?
banka? Banka nerede?
--Restoran, Hotel
Da li je hljeb svjež? ekmek taze mi? 
Nema hljeba Ekmek yok
I would like… … istiyorum.
voda Su istiyorum
ćaj Çay istiyorum
kafa Kahve istiyorum
(pogledati gornju tabelu za ostalo)
--Jelo Kahvaltı
Ručak Öğle yemeği
Verčera Akşam yemeği
Račun Hesap
Kompliment na jelo Elinize sağlık
Prijatno/Dobar tek Afiyet olsun
--Pitanja:
Šta? Ne? 
Kako?  Nasıl? 
Koliko?  Ne kadar? 
Ko?   Kim? 
Kada?   Ne zaman? 
Koliko je sati?   Saat kaç? 
Zašto? Niçin [or]neden?
Koji? Hangisi?
Šta je ovo? Bu ne?
Koliko(kolicina, težina)? Kaç/kaç tane?
Koliko(novaca)? Kaç/kaç para?
Šta to znaći? Ne demek?
Daj mi ... ... bana verin
Ja želim/hoću ... ... istiyorum
...ovo ...bu(nu)
...ono ...su(nu)
...drugo nesta ...o(nu)

Ručak Öğle yemeği
Verčera Akşam yemeği
Račun Hesap
Kompliment na jelo Elinize sağlık
Prijatno/Dobar tek Afiyet olsun

Dani u sedmici, godišnja doba

--Dani u sedmici
Nedjelja Pazar
Ponedjeljak Pazartesi
Utorak Salı
Srijeda Çarşamba
Četvrtak Perşembe
Petak Cuma
Subota Cumartesi


--Godisnja doba:
ilkbahar - proljeće (ilkbaharda - u proljeće)yaz - ljeto (yaz aylarında - u ljetnim mjesecima)sonbahar - jesen (sonbahar modası - jesenka moda)kış - zima (kış sporları - zimski sportovi)

yazın - ljeti
şın - zimi

Prisvojne rečenice - tvorenje i primjeri

Sljedeći nastavci služe da se izrazi "ja sam" - (y)im, (y)ım, (y)üm i (y)um npr.:
iyi - dobar;  iyiyim - ja sam dobro
kötü - loše;  kötüyüm - ja sam loše
yaşlı - star;  yaşlıyım - ja sam star
mutlu - sretan;  mutluyum - ja sam sretan
Türk - Turčin;  Türküm - ja sam Turčin
doktor - doktor;  doktorum - ja sam doktor
Prisvojne rečenice se formiraju nastavcima: 
-im, -ım, -üm i -um; Primjeri:
ev - kuća; evim - moja kuća
kadin - kći; kadinim - moja žena
Dodavanjem nastavka -li na pojedine imenice formiraju se pridjevi koji označavaju da nešto ima određeni kvalitet ili sadrži nešto. Ovo je čest slučaj i u našem jeziku.
süt - mlijeko; sütlü - sa mlijekom, mliječni; 
Bir sütlü kahve lütfen. - Kafu sa mlijekom molim.
para – paralı ; kuvvet – kuvvetli ;biber – biberli…


Hrana - najkorištenije riječiSu
voda
Fincan
šoljica
Portakal suyu
sok od narandže
Bardak
čaša
Et suyu
Mesna supa
Tabak
Tanjir, posuda
Süt
mlijeko
Bıçak
nož
Þeker
šećer
Büyük
veliko
Kahve
kahva
Küçük
malo
Sade
bez šećera
Ekmek
hljeb
Az şekerli
Malo šećera
Tereyagı
puter
Çok şekerli
Puno šećera
Peynir
sir
Çay
ćaj
Meze
predjela
Ayran
Jogurt/mlaćenice
Et
meso
Kaşık
kašika
Tatli
desert
Pilav
pilav
Balık
riba
Beyaz
bijelo
Salata
salata
Kırmızı
crveno
Sebze
povrće
Buz
led
Sandviç
sendvič
Biber
biber
Dondurma
Sladoled
Tuz
so
Çatal
viljuška
Soguk
hladno
Pahalı
skupo
Tavuk
kokoš
Bu
ovo
Meyva
voće
Çorba
supa/čorba